วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบประเมินคุณภาพโครงงาน

แบบประเมินคุณภาพโครงงาน

แบบประเมินคุณภาพโครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการโครงงานเรื่องการศึกษาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองค้า เพื่อเป็นส่วนประกอบการทำโครงงานของนักศึกษา
   

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย P  ในช่อง mตามความเป็นจริง

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1  เพศ
1. mชาย  2. mหญิง
1.2  อายุ
        1. mต่ำกว่า 20 ปี                      2. m20-29 ปี                     3. m30-39 ปี
       4. m40-49 ปี                            5. m50-59 ปี                   6. m60 ปีขึ้นไป
1.3  ระดับการศึกษา
       1. mต่ำกว่ามัธยมศึกษา          2. mมัธยมศึกษา               3. mปวช.
       4. mปวส.                                             5. mปริญญาตรี                6. mสูงกว่าปริญญาตรี
1.4  อาชีพ
       1. mนักเรียน-นักศึกษา          2.mพ่อบ้าน-แม่บ้าน        3. mเจ้าของกิจการ
       4. mพนักงานบริษัท               5.mข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
       6.  อื่น ๆ ..................................


คำนิยามศัพท์เฉพาะ

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

โครงงานวิจัยหมายถึงการทำสิ่งที่มีอยู่แล้ว  ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากเดิม  หรือเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อให้มีการเรียนรู้เทียบเท่ากับปัจจุบันที่เรียกกันว่า  ยุคไอที  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคเทคโนโลยี
การทำบัญชี                                              หมายถึง             ศิลปะของการรวบรวม  บันทึก  จำแนก
และทำสรุปข้อมูล อันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน
การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย                      หมายถึง   การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุก
รายการที่เข้ามาและ                                                                         ที่ต้องจ่ายออกไปเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการ     
                                                                                   
 รายจ่าย                                                     หมายถึง   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อก่อ
ให้เกิดรายได้เป็น เกิดรายได้เป็นส่วน                                                                                                                                             
                                                                                 ที่ทำให้ส่วนของเจ้าของหรือทุนลดลง
                                                                                 หรือการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ต้นทุน                                                     หมายถึง    ทรัพย์สินทั้งหลายที่นำมาลงไว้ในขณะ
ที่แรกเริ่มดำเนินการและนำมาลงทุนเพิ่มเติมภายหลังต้นทุนไม่จำเป็นต้องเงินสดอย่างเดียว 
                                                                                  อาจเป็นสิ่งของอย่างอื่นด้วยก็ได้  เช่น  วัสดุ 
                                                                                  อุปกรณ์  สินค้า  ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
กำไร                                                        หมายถึง    ราคาสินค้าหรือบริการที่ขายได้เงินมากกว่าที่ซื้อมา
หรือมากกว่าต้นทุนที่ลงไว้    กำไร = ราคาขาย ต้นทุน
                                                                                                                                                          ขาดทุน                                                    หมายถึง     ราคาสินค้าหรือบริการที่ได้เงินน้อยกว่าที่ซื้อมาหรือ
                                                                                                น้อยกว่า ต้นทุนที่ลงไว้       ขาดทุน = ต้นทุน ราคาการประหยัด                                           หมายถึง     การจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยจนเกิน
                                                                                               ทรัพย์ของตนเองที่มีอยู่โดยไม่เป็นการทำให้ตนอง
                                                                                                และผู้อื่นเดือดร้อน
สินทรัพย์                                                หมายถึง      ทรัพยากรที่มีอยู่ในการควบคุมของกิจการ
                                                                                                ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ใน อดีต
                                                                                   ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
                                                                                                จากทรัพยากรนั้นใน อดีต
หนี้สิน                                                    หมายถึง      ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ  ภาระผูกพัน 
                                                                                                ดังกล่าว เป็นเหตุผลของเหตุการณ์ในอดีต  ซึ่งการ
                                                                                                ชำระผูกพันนั้นคาด
                                                                                  ว่าจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่ประโยชน์
                                                                                                เชิงเศรษฐกิจ

ส่วนของเจ้าของ                                    หมายถึง      ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังหัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                  หนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว  หรือความหมายคือ  ส่วน
                                                                                                ของเจ้าของ
                                                                                  ที่มีสิทธิหรือส่วนได้ส่วนเสียเหนือสินทรัพย์ของ
                                                                                                กิจการหลังจากหักสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ หรือ
                                                                                                หนี้สิน หรือเรียกได้
                                                                                   เป็นส่วนเกินของสินทรัพย์กับหนี้สิน

รายได้                                                    หมายถึง     การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบ
                                                                                                ระยะเวลาบัญชี
                                                                                 ในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือ
                                                                                                การลดลงของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ
                                                                                                เพิ่มขึ้นไม่รวมถึงเงิน
                                                                                  ทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ
ค่าใช้จ่าย                                                หมายถึง      การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบ
                                                                                                ระยะเวลาในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของ
                                                                                                สินทรัพย์อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลงทั้งนี้ไม่
                                                                                                รวมถึงการกับผู้มีส่วนร่วมในส่วนร่วมในส่วนของ
                                                                                                เจ้าของงบดุBalance  Sheet
เงินสด                                                   หมายถึง       เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่
                                                                                                รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่
                                                                                                กำหนด เช่นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่
                                                                                                ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย์                                                                                                                                                          ลูกหนี้การค้า                                          หมายถึง      จำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระสินค้าหรือบริการที่
                                                                                                กิจการได้ขายไปตามปกติหรือให้บริการตามปกติ
                                                                                                ธุระของกิจการ  การแสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหัก                                                                                                                         สินค้าคงเหลือ                                        หมายถึง      สินค้าสำเร็จรูป  สินค้าที่มีอยู่ในระหว่าง
                                                                                                กระบวนการผลิตและวัสดุหรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการ
                                                                                                ผลิตเพื่อขายในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ
วัสดุสิ้นเปลือง                                       หมายถึง     วัสดุที่ใช้ในสำนักงานหรือในร้านค้าซึ่งจะใช้หมด
                                                                                                ไปในระยะเวลาสั้นและเมื่อใช้หมดไปจะถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน  เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆกระดาษ
รายได้ค้างรับ                                        หมายถึง       รายได้อื่นๆ ของกิจการที่เกิดขึ้นแล้วแต่กิจการยัง
ไม่ได้รับชำระเงินในวันสิ้นงวดกิจการต้องบันทึกรายได้ค้างรับที่ เกอดขึ้นเช่นนี้  เช่น  ดอกเบี้ยค้างรับ  รายได้ค่าเช่าค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า                                         หมายถึง      จำนวนเงินที่ค้างชำระค่าสินค่าหรือค่าบริการที่
กิจการมีต่อบุคคลอื่นตามปกติธุระของกิจการ
งบกำไรขาดทุน                                     หมายถึง      งบการเงินที่แสดงผลการดำเนินการของกิจการ
สำหรับงวดเวลาหนึ่งเพื่อสรุปให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบรายได้ กับค่าใช้ จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแล้ว กิจการมี ผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิเท่าไร
กำไรสะสม                                          หมายถึง        กำไรที่ยังไม่แบ่งปันและยังสะสมไว้ในกิจการ
บางครั้งถ้ากิจการมีขาดทุนสะสม (Deficit) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนนี้ จะเป็นค่าติดลบ          

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ


ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่  เหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ
สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศคือ ข้อมูลเป็น ส่วนของข้อเท็จจริง โดยได้จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆ สารสนเทศคือข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการเพื่อสามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันที
ตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล: นิสิตในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีจำนวน 36,000 คน อาจารย์มีจำนวน 350 คน
สารสนเทศ: อัตรานิสิตต่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร = 36,000/350 = 102.86